Ułatwienia dostępu

Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

,,Prawdziwie wielki jest ten człowiek,

który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II

 

  

CEREMONIAŁ SZKOLNY

Szkoły Podstawowej Im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie 

 

I Wstęp

II Symbole szkoły

III Patron

IV Hymn

V Sztandar szkoły

VI Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru

VII Stałe uroczystości szkolne

VIII Elementy tradycji

IX Dekoracja budynku flagami narodowymi

X Zasady precedencji stanowisk publicznych

 

I Wstęp

 

Najważniejszym zadaniem szkoły jest nauczanie dzieci i młodzieży oraz wychowywanie jej na świadomych obywateli. Podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy

i umiejętności, przekazywanych na zajęciach lekcyjnych są: kultura języka, właściwe zachowanie i szacunek dla tradycji. Dlatego należy uczyć dzieci zasad postępowania w różnych sytuacjach, takich jak organizacja obchodów świąt państwowych i uroczystości szkolnych. Jednym z dokumentów stanowiącym zbiór obowiązujących w szkole norm zachowania się jest Ceremoniał szkolny. Dokument przedstawia wykaz stałych uroczystości szkolnych i elementy tradycji szkoły. Opisuje symbole, określa uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i formy jego celebracji. Dzięki temu dokumentowi szkoła ma możliwość kształtowania i wpajania podstawowych wzorców postaw i zachowań. Stwarza również uczniom okazję do przeżywania doniosłych chwil w życiu.

 

II Symbole szkoły

 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie posiada:

 1. a) Patrona
 2. b) Sztandar
 3. c) Hymn szkoły
 4. d) Ceremoniał szkolny

 

III Patron szkoły

 Patronem Szkoły Podstawowej w Rynarzewie są Powstańcy Wielkopolscy

 

IV Hymn szkoły

 Na uroczystościach szkolnych, śpiewany jest hymn szkoły.

 

Tekst hymnu:

W dwudziesty pierwszym wspaniałym wieku,

Na ziemi Wielkich Polanów bojem.

Żyjemy młodzi, wolni ,radośni,

Podbudowani  tym sławnym znojem.

 

Ref. Nam wielką dumą i państwa polskiego,

Imię Powstańca Wielkopolskiego (2x)

 

Waleczne czyny naszych Powstańców,

Sławimy dzisiaj tu na tej ziemi,

Bo nasza szkoła nosi ich imię,

Które radośnie wszystkim głosimy.

 

Ref. Dziś naszą dumą i kraju wolnego

Imię Powstańca Wielkopolskiego (2x)

 

 1. Na akademiach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym śpiewany jest hymn Polski ,,Mazurek Dąbrowskiego”.

   

V Sztandar szkoły

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport

i przygotowanie sztandaru do prezentacji – właściwych postaw dla jego poszanowania.

 Sztandar jest przechowywany na parterze budynku szkoły, w specjalnej gablocie w gabinecie dyrektora szkoły.

 1. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie o nienagannej postawie i zachowaniu 

- chorąży: jeden uczeń

- asysta: dwie uczennice

Obok zasadniczego składu powinien zostać wybrany skład „rezerwowy”

 1. Ubiór pocztu sztandarowego:

a)Chorąży - biała koszula, ciemne garniturowe spodnie.

b)Asysta - biała bluzka, ciemna spódnica.

c)W czasie uroczystości odbywających się na zewnątrz, w trudnych warunkach pogodowych dopuszczalny jest inny taktowny strój.

 1. Kandydatury składu pocztu wybierane są spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów klasy VII i VIII.
 1. a) Opiekunem pocztu sztandarowego jest nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.
 1. Insygnia pocztu sztandarowego to:
  1. insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy (przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza
 2. Sztandar bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych 

i świętach państwowych.

 1. a) Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
 2. b) Uroczystości rocznicowe: 

- Konstytucja 3 Maja,

- Odzyskanie Niepodległości.

 1. c) Ceremonia ślubowania klas pierwszych.
 2. d) Zakończenie klas ósmych.
 3. e) Ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego.

 

 1. Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.
 2. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.
 3. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu, przy wchodzeniu do sali lub na miejsce uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.
 4. Pochylenie sztandaru pod kątem 450 do przodu w pozycji „Baczność” następuje podczas: a) wciągania flagi państwowej na maszt; b) ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci; c) każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św., oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu; d) opuszczania trumny do grobu; e) składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę.
 5. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności Dyrektora szkoły. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu. 

Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: 

„Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”. 

Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: 

„Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie.

 Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego. Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych na sali uczniów.

 

 1. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:

 

Chwyty sztandaru:  

 1. postawa „zasadnicza” – sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej. 
 2. postawa "spocznij" – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij". 
 3.  postawa "na ramię" – chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca. 
 4.  postawa „prezentuj” – z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej". 
 5.  salutowanie sztandaru w miejscu – wykonuje się z postawy   prezentuj – "Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj". 
 6. salutowanie sztandarem w marszu z położenia "na ramię" – w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu.  
 1. Komendy:  
 2. a)  „na prawo patrz” - pochyla sztandar; 
 3. b)  „baczność” - bierze sztandar na ramię. 

 

VI Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru

 Wprowadzenie sztandaru:

prowadzący uroczystość:

 ,,Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie wprowadzić.

Do hymnu.

Raport: Pani Dyrektor, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego (imię i nazwisko ucznia) melduje uczniów klas (podaje jakie klasy) gotowych do uroczystego apelu z okazji (nazwa święta lub uroczystości).Spocznij. Proszę usiąść.”

 

Wyprowadzanie sztandaru:

 ,,Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić. Spocznij. Proszę usiąść.”

 Pasowanie na ucznia.

 1. a) Ślubowanie uczniów klasy pierwszej odbywa się w postawie zasadniczej. Uczniowie podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę 

z wyciągniętymi dwoma palcami i słucha rotę przysięgi odczytywaną przez dyrektora szkoły, po czym mówią  ŚLUBUJEMY.

 

Rota przysięgi:

 ,,Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować. Starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz mojej Ojczyźnie – Polsce.

 

 1. b) Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez

pierwszoklasistów.

 

Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty, który przyklęka na prawym kolanie, kładzie duży ołówek i mówi:

 

,, ( Dyrektor wymienia imię ucznia )Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej 

 1. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie”(uczeń wstaje)

 

 1. Pasowanie na przedszkolaka.

 

Tekst ślubowania:

 

My maluchy przyrzekamy:

 • być od dziś przedszkolakami (przyrzekamy)
 • nie grymasić i nie szlochać (przyrzekamy)
 • zawsze swoje panie kochać (przyrzekamy)
 • grzecznie bawić się i fikać (przyrzekamy)
 • w mig zajadać z talerzyka (przyrzekamy)
 • nauczymy się dziękować (przyrzekamy)
 • i porządnie się zachować (przyrzekamy)
 • od dziś zawsze być dobrymi kolegami i koleżankami (przyrzekamy)

 

 1. Ceremonia ślubowania klasy ósmej i przekazania sztandaru.
 1. a) Najpierw następuje ceremonia przekazania sztandaru, następnie ślubowanie uczniów klasy ósmej w postawie takiej, jak uczniów klasy I podczas pasowania.

  

 

 

Tekst ślubowania:

 

,, Ja absolwent Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie w obecności moich nauczycieli, rodziców, koleżanek kolegów uroczyście przyrzekam:

 • w moim przyszłym życiu, nauce i pracy postępować według wzorów przekazanych mi przez rodziców i nauczycieli,
 • w każdych okolicznościach kierować się zasadami szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka,
 • dbać o honor szkoły i sławić jej dobre imię.

Niech myślą przewodnią dla mnie pozostanie na zawsze dziedzictwo duchowe naszych ojców wyrażone hasłem: Bóg, Honor, Ojczyzna oraz słowa Wielkiego Polaka Jana Pawła II  ,,Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”.

 

 VII Stałe uroczystości szkolne

 

 1. Do stałych uroczystości szkolnych należą:

- Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

- Dzień Edukacji Narodowej i wręczenie Nagrody Dyrektora,

- Ślubowanie uczniów kl. I i grupy przedszkolnej,

- Święto Niepodległości, 

- Jasełka, 

 -Dzień Patrona,

- Andrzejki,

- Walentynki, 

- Dzień Dziecka,

- Sprzątanie świata,

 1. Do stałych uroczystości klasowych należą:

- Dzień Chłopaka,

- Andrzejki,

- Wigilia klasowa

- Dzień Kobiet,

- Dzień Matki.

 1. W szkole obowiązuje harmonogram uroczystości opracowany na każdy rok szkolny.

 

 VIII Elementy tradycji szkoły

 Do tradycji szkoły należą:

 1. a) Nagroda Dyrektora przyznawana w Dzień Edukacji Narodowej,
 2. b) nagrody dla uczniów z najwyższą średnią ocen i 100% frekwencją,

 

 IX Dekoracja budynku szkoły flagą państwową

 Budynek szkoły dekorowany jest flagą państwową w:

 1. a) Dzień Edukacji Narodowej,
 2. b) Dzień Patrona Szkoły,
 3. c) święta państwowe,
 4. d) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

 

X Zasady precedencji stanowisk publicznych

 

Kształcenie i wychowanie w polskim systemie edukacji winno służyć rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, a szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Wobec powyższego bardzo ważnym zadaniem szkoły jest m.in. rozwijanie poszanowania dla symboli narodowych i sztandaru szkoły. 

 

Kwestię precedencji stanowisk publicznych, przestawiono w publikacji Biura Analiz Sejmowych PRECEDENCJA STANOWISK PUBLICZNYCH W POLSCE autorstwa Dobromira Dziewulaka. Zasady oraz dobre praktyki godnego postępowania wobec polskich symboli państwowych zawiera publikacja Duma i szacunek. Zasady oraz dobre praktyki godnego postępowania wobec polskich symboli państwowych opracowana na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005, Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.) przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy współpracy z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności MON. 

 

Precedencja stanowisk umocowanych konstytucyjnie i kierowniczych państwowych: 

1) prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) marszałek Sejmu RP, 

3) marszałek Senatu RP, 

4) prezes Rady Ministrów, 

5) prezes Trybunału Konstytucyjnego,

 6) prezes Sądu Najwyższego,

 7) ministrowie, 

8) prezes NBP, 

9) prezes NSA, 

10) prezes NIK, 

11) rzecznik praw obywatelskich, 

12) prezes IPN, 

13) parlamentarzyści, 

14) szef Kancelarii Prezydenta,

 15) szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu,

 16) szef Kancelarii Premiera, 

17) szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

 18) sekretarz stanu, 

19) kierownik urzędu centralnego, 

20) wojewoda. 

 Precedencja stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwie: 

1) wojewoda, 

2) marszałek województwa, 

3) przewodniczący Sejmiku Województwa, 

4) wicewojewoda, 

5) kurator oświaty, 

6) prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

7) przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 

8) wiceprzewodniczący Zarządu Województwa, 

9) wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, 

10) wizytator Kuratorium Oświaty, 

11) członek Zarządu Województwa, 

12) radny województwa, 

13) dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego,

 14) skarbnik województwa, 

15) inni zaproszeni goście. 

 

Precedencja stanowisk samorządowych w powiecie: 

1) starosta,

 2) przewodniczący Rady Powiatu, 

3) wicestarosta,

 4) dyrektor Wydziału Oświaty, 

5) wiceprzewodniczący Rady Powiatu, 

6) inspektor Wydziału Oświaty, 

7) członek Zarządu Powiatu, 

8) radny powiatu, 

9) sekretarz powiatu, 

10) skarbnik powiatu, 

11) inni zaproszeni goście. 

 

Precedencja stanowisk w gminie/mieście: 

1) wójt/burmistrz/prezydent miasta, 

2) przewodniczący Rady Gminy/Miasta,

 3) zastępca wójta/burmistrza/prezydenta miasta, 

4) dyrektor Wydziału Oświaty, 

5) wiceprzewodniczący Rady Gminy/Miasta,

 6) radny gminy/miasta, 

7) sekretarz Gminy/Miasta, 

8) Skarbnik Gminy/Miasta,

 9) inspektor nadzorujący szkołę, 

10) sołtys, 

11) przewodniczący Zarządu dzielnicy/osiedla,

 12) inni zaproszeni goście. Opracowanie:

mgr Agnieszka Tulińska

Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 21.01.2020r. i 22.01.2020r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W RYNARZEWIE
ul. Strażacka 20, 89-200 Rynarzewo

tel./fax: 52 384 58 55 lub 52 384 55 01

Szkoła Podstawowa w Rynarzewie © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.