Kontrast:
Czcionka:
A-
A+


§ 1
Postanowienia ogólne1. Integralną częścią Świetliczki przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie – jest  zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej po zakończonych zajęciach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w Planie pracy.
2. Świetliczka przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci rodziców pracujących. Dzieci przyjmowane są na podstawie oświadczenia o zatrudnieniu rodzica przedłożonym wraz z kartą zgłoszenia do 15 września bieżącego roku.
3. Zadania realizowane są według Rocznego planu pracy, powstającego na początku każdego nowego roku szkolnego, na podstawie rozpoznanych potrzeb środowiska lokalnego, Podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zadania z Rocznego planu pracy uszczegóławiane są w Tygodniowych (tematycznych) planach pracy z uwzględnieniem Ramowego rozkładu dnia.

§ 2
Cele i zadania świetlicy1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie, zapisanym do świetliczce dzieciom, zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w odrabianiu prac domowych oraz organizowanie zajęć rozszerzających zainteresowania i uzdolnienia dzieci umożliwiające wszechstronny rozwój osobowości.
2. Do zadań świetliczki należy:
1. Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb w czasie pobytu w świetliczce;
2. Organizowanie pomocy podczas odrabiania prac domowych uczniom mającym trudności;
3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (w szkole, domu i środowisku lokalnym);
4. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
6. Organizowanie zajęć utrwalających i poszerzających wiedzę zdobywaną na zajęciach szkolnych;
7. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień podopiecznych;
8. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
9. Wdrażanie do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki;
10. Rozwijanie samodzielności;
11. Współdziałanie z nauczycielami i rodzicami wychowanków w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych;
12. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy;§ 3
Organizacja pracy Świetlicy


1. Świetliczka przy SP w Rynarzewie funkcjonuje w systemie stacjonarnym przez cały rok szkolny, w godz. 13.00 – 16.00,
2.W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 16,00 szkła nalicza umowną karę pieniężną w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w  świetliczce. Należność z tytułu kary umownej powinna być uiszczona w najbliższym terminie wnoszenia opłat za korzystanie ze świadczeń świetliczki.
3. Świetliczka przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci z oddziałów przedszkolnych działających na terenie placówki..
4. Przyjęcie dziecka do Świetliczki następuje po zgłoszeniu go przez Rodziców/Opiekunów. O przyjęciu do Świetliczki decyduje dyrektor.
5. W dniu przyjęcia dziecka do Świetliczki Rodzic/Opiekun zobowiązany jest:
1. Wypełnić upoważnienie do odbioru dziecka
2. Zawrzeć Umowę o świadczenie usług z Świetliczką
3. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń (zmiana danych, numerów telefonu itp.), Rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy. Każda nowa decyzja Rodzica musi być przekazana w formie pisemnej (np. naniesione poprawki w Karcie zapisu) z datą i podpisem.
4. Zajęcia organizowane są w grupach wychowawczych do 25 osób.
5. Świetliczka realizuje swoje zadania wg Rocznego Planu Pracy .
6. Świetliczka nie odpowiada za zgubione cenne rzeczy dziecka. Cenne rzeczy dziecko posiada wyłącznie na odpowiedzialność Rodziców.
7. W przypadku celowego zniszczenia przez dziecko mienia Świetliczki , lub innych osób, Rodzice/Opiekunowie ponoszą koszty naprawy lub zakupy nowej rzeczy.
8. W momencie zapisu dziecka do świetliczki Rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetliczki.
8. Dziecko ze Świetliczki może odebrać wyłącznie rodzic lub upoważniona przez niego osoba.

§ 4
Prawa i obowiązki dziecka w Świetliczce


1. Dziecko ma prawo do:
- Znajomości swoich praw i obowiązków;
- Pełnego uczestnictwa i udziału w zajęciach;
-  Rozwijania samodzielności i społecznej aktywności;
-  Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
-  Życzliwego traktowania;
-  Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce oraz podczas odrabiania prac domowych
- Warunków przebywania w Świetliczce zapewniających bezpieczeństwo podczas zajęć i zabaw

1. Dziecko ma obowiązek:
- Przestrzegać Regulaminu
- Kulturalnego i bezpiecznego zachowania się podczas zajęć;
- Przestrzegać zasad współżycia w grupie;
- Ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;
- Dbać o ład i porządek we wszystkich pomieszczeniach, z których korzysta;
- Szanować sprzęt i wyposażenie Świetliczki, oraz o rzeczy swoje i innych osób;
- Zmieniać obuwie i odzież wierzchnią oraz zostawiać je w wyznaczonym miejscu;
- Stosować się do poleceń wychowawcy/pracownika Świetliczki
- Informować każdorazowo wychowawcę/pracownika Świetliczki o swoim przyjściu oraz potrzebie wyjścia z sali;
- Meldować natychmiast o wszelkich wypadkach, konfliktach rówieśniczych oraz złym samopoczuciu;
- Aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

§ 5
Skreślenie z listy


1. Dyrektor może,  wypowiedzieć umowę w  formie pisemnej z dwutygodniowym okresem wypowiedzenie w przypadku:
- nie uiszczenia opłaty za usługi świetliczki za okres 1-miesiąca, lub kary umownej
- zachowują się agresywnie lub niebezpiecznie wobec innych dzieci, wychowawców i pracowników Świetliczki,  naruszając tym samym prawo innych dzieci do zapewnienia im spokoju, a wychowawców i pracowników, przez zakłócanie porządku funkcjonowania placówki, narażają na nieprawidłowe wykonywanie ich obowiązków, co może zagrażać bezpieczeństwu dzieci,
- nie podejmują współpracy z Świetliczką , celem rozwiązania problemu, wezwani uprzednio do podjęcia takich działań,
- podważają dobre imię placówki poprzez zakłócanie spokoju i możliwości harmonijnego, zgodnego z interesem dzieci, jej funkcjonowania.
2. W razie wystąpienia którejś z przyczyn wskazanych w punkcie 1, dyrektor informuje o tym Rodziców/Opiekunów, wyznaczając odpowiedni termin do ich usunięcia. Jeśli wyznaczony termin upłynie bezskutecznie, Świetliczka ma prawo skreślenia z listy uczestników zajęć .

§ 6
Obowiązki Rodziców/Opiekunów


1. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do:
- uiszczania miesięcznej opłaty co miesiąc, w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca z wyłączeniem:
Grudnia, gdzie obowiązuje płatność z góry za miesiąc grudzień do 10.12.bieżącego roku.
Czerwca, gdzie obowiązuje płatność z góry za miesiąc czerwiec do 10.06 bieżącego roku.
- uiszczenia jednorazowej składki w wysokości 10 złotych na przybory i materiały niezbędne do zajęć. Opłata ta dokonywana jest do 15 września bieżącego roku.

.

Regulamin obowiązuje od 1.09.2020 roku.                                                                                          

SZKOŁA PODSTAWOWA W RYNARZEWIE
ul. Strażacka 20, 89-200 Rynarzewo

tel./fax: 52 384 58 55 lub 52 384 55 01

Szkoła Podstawowa w Rynarzewie © 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone.