Ułatwienia dostępu

Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIA Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH

Przedmioty:

 • Matematyka
 • Biologia
 • Przyroda
 • Geografia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Technika
 1. Ogólne zasady oceniania uczniów

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
  z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią.
 2. Nauczyciel:
 • informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
 • udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 • motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;
 • dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.
 3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, a rodzic na zebraniu.
 5. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

 

 1. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

 

Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia praktyczne, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

 1. Prace klasowe, testy, sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu.

 

 • Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu.
 • Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej, teście, sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (termin pracy wpisujemy ołówkiem do dziennika).
 • Przed każdą pracą klasową, testem, sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy.
 • Każdą pracę klasową, test, sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
 • Praca klasowa, test, sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych – od koniecznego do wykraczającego.
 • Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny:

          - 0 – 29% możliwych do zdobycia punktów – ocena niedostateczna,

          - 30 – 49%  możliwych do zdobycia punktów – ocena dopuszczająca,

          - 50 - 74% możliwych do zdobycia punktów – ocena dostateczna,

          - 75 – 94% możliwych do zdobycia punktów – ocena dobra,

          - 95 – 100%  możliwych do zdobycia punktów – ocena bardzo dobra,

          - 100% + zadanie dodatkowe  – ocena celująca.

Zadanie dodatkowe musi być rozwiązane w czasie trwania pracy klasowej, testu, sprawdzianu.

 • Zadania z pracy klasowej, testu, sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.
 1. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego 2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych.

 

 • Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.
 • Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
 • Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę tak jak w przypadku prac klasowych, testów, sprawdzianów.
 • Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres pracy klasowej przeprowadzanej po zakończeniu działu i tym samym negatywna ocena z kartkówki może zostać poprawiona pracą klasową, testem, sprawdzianem.
 • Uczeń ma prawo poprawy 1 i 2 z kartkówki przy czym każda ocena uzyskana przez ucznia jest brana pod uwagę przy wystawieniu ocen śródrocznych i rocznych
 1. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę:
 • zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
 • prawidłowe posługiwanie się pojęciami,
 • zawartość merytoryczną wypowiedzi,
 • sposób formułowania wypowiedzi.
 1. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
 • Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez nauczyciela.
 • Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami (dopuszcza się stosowanie „+” i „- „).
 • Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.
 1. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane zależnie od ich charakteru, za pomocą:
 2. plusów i minusów:

 

 • plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji.
 • minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, zeszytu ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji.
 • sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem i uczniami.
 1. ocen

6.Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:

 • wartość merytoryczną,
 • dokładność wykonania polecenia,
 • staranność,
 • w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia.
 1. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
 • wartość merytoryczną pracy,
 • estetykę wykonania,
 • wkład pracy ucznia,
 • sposób prezentacji,
 • oryginalność i pomysłowość pracy.
 1. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych

 

 1. Karty pracy w formie pracy na lekcji, w grupie

 

 1. Zadania internetowe zadnie domowe, zasady ustalone z nauczycielem

 

 1. Ćwiczenia testowe w formie pracy na lekcji, w grupie

 

 

III. Ocenianie kształtujące

 1. W szkole stosuje się elementy oceniania kształtującego.
 2. Ocena kształtująca jest stosowana w procesie uczenia się na etapie poznawania nowych wiadomości, nabywania umiejętności i sprawdzania osiągnięć. Jest wyrażana w postaci informacji zwrotnej, opisowej, w formie ustnej lub pisemnej. Może mieć formę samooceny lub oceny koleżeńskiej. Ocenie kształtującej mogą podlegać: wypowiedź ustna, kartkówka, sprawdzian, praca kontrolna i inne formy pracy ucznia.

 

 

 

 1. Elementami oceniania kształtującego są:

1) Cele lekcji:

- nauczyciel określa ustnie cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia (na każdej lekcji),

   - sprawdza, czy uczniowie rozumieją cele (na początku zajęć) i czy zostały osiągnięte (pod koniec zajęć),

- uczniowie mogą uczestniczyć w ich formułowaniu.

2) Wymagania, zwane także „NaCoBeZu” (tzn. „Na co będę zwracał uwagę”):

      - są to kryteria osiągania celów (również oceny), czyli na co będziemy zwracać uwagę,

      - formułowane są na podstawie celów,

      - informują ucznia o tym, co nauczyciel będzie sprawdzał i oceniał,

      - są dopasowywane do możliwości klasy i wymogów konkretnego zadania,

   - „NaCoBeZu” jest obowiązkowe dla prac kontrolnych i sprawdzianów, może być  również formułowane do lekcji, prac domowych projektów i innych aktywności ucznia.

3) W trakcie zajęć nauczyciel stawia pytania kluczowe, które mają ucznia zaciekawić, skłonić do myślenia i poszukiwania odpowiedzi.

  4) Informacja zwrotna:

    - Nauczyciel przekazuje uczniowi ustnie lub pisemnie komentarz do jego pracy, który zawiera wyszczególnienie  i docenienie dobrych elementów jego pracy, wskazuje to, co wymaga poprawienia, daje wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę oraz w jakim kierunku powinien pracować dalej.

 

 1. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

 

 1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
 2. Nauczyciele i wychowawcy n informują uczniów oraz ich rodziców o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • o proponowanych ocenach,
 • o wystawionych ocenach,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,
 • trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.
 1. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej określa statut.

 

 

 1. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

 

 1. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczająca z prac pisemnych.
 2. Ocenę dostateczną uczeń może poprawić za zgodą nauczyciela.
 3. Oceny z prac klasowych poprawiane są na poprawkowych pracach klasowych terminie dwóch tygodni po omówieniu pracy klasowej i wystawieniu ocen. Poprawa jest dobrowolna. Uczeń poprawia ocenę tylko raz i liczą się obie oceny. Obie oceny są zapisane w dzienniku lekcyjnym.
 4. Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie
 • z uzasadnionych przyczyn ustala z nauczycielem ponowny termin ( nie dłuższy niż dwa tygodnie od powrotu do szkoły),
 • z nieuzasadnionych przyczyn pisze pracę klasową (sprawdzian) na pierwszej lekcji, na której będzie obecny lub terminie wyznaczonym przez nauczyciela, a w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej nie ma możliwości poprawy.
 1. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak zadania domowego, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Trzy „-„ oznaczają ocenę niedostateczną wpisaną do dziennika.
 2. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 5 uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
 3. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń powinien zgłosić przed sprawdzeniem obecności.

 

 1. Za korzystanie z niedozwolonych pomocy, niesamodzielną pracę uczeń ma zabieraną pracę pisemną i otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.
 2. Uczeń ma prawo poprawy 1 i 2 z kartkówki przy czym każda ocena uzyskana przez ucznia jest brana pod uwagę przy wystawieniu ocen śródrocznych i rocznych
 3. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem.
 4. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej śródrocznej lub rocznej regulują przepisy statutu i rozporządzenia MEN.

 

 1. Zasady badania wyników nauczania

 

 1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.

Badanie to odbywa się w dwóch etapach:

 • diagnozy wstępnej,
 • diagnozy na koniec roku szkolnego.
 1. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na ocenę semestralną i roczną.

 

 • Poziomy wymagań a ocena szkolna

 

Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza program nauczania (W).

Wymienione poziomy wymagań odpowiadają w przybliżeniu ocenom szkolnym. Nauczyciel, określając te poziomy, powinien sprecyzować, czy opanowania konkretnych umiejętności lub wiadomości będzie wymagał na ocenę dopuszczającą (2), dostateczną (3), dobrą (4), bardzo dobrą (5) czy celującą (6).

 • Wymagania konieczne (K) –obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.
 • Wymagania podstawowe (P) –obejmują wymagania z poziomu K oraz wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki.
 • Wymagania rozszerzające (R) –obejmują wymagania z poziomów K i P oraz wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, dotyczące zagadnień bardziej złożonych i nieco trudniejszych, przydatnych na kolejnych poziomach kształcenia;
 • Wymagania dopełniające (D) – obejmują wymagania z poziomów K, P i R oraz obejmują wiadomości i umiejętności złożone dotyczące zadań problemowych, o wyższym stopniu trudności.
 • Wymagania wykraczające (W) –stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych

Wymagania na poszczególne oceny szkolne:

ocena dopuszczająca  –  wymagania z poziomu K,

ocena dostateczna – wymagania z poziomów K i P,

ocena dobra  –   wymagania z poziomów: K, P i R,

ocena bardzo dobra   –  wymagania z poziomów: K, P, R i D,

ocena celująca   – wymagania z poziomów: K, P, R, D i W.

 

VIII.  Zasady informowania rodziców o proponowanych i wystawionych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych.

 

 1. Na miesiąc przed rocznym lub śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych, natomiast wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje  rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia, a informacje  zwrotne  przechowuje w teczce wychowawcy.
 2. Na miesiąc przed rocznym lub śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o przewidywanych dla niego śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych wyższych niż ocena niedostateczna, natomiast wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje rodziców  ( prawnych opiekunów) ucznia, a informacje zwrotne przechowuje w teczce wychowawcy.
 3. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas ustnie informują uczniów, a rodziców              ( prawnych opiekunów)   pisemnie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania.
 4. Na 3 dni przed rocznym lub śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o wystawionych śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
 5. Wychowawcy klas pisemnie informują rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych:
 6. a) śródrocznych podczas zebrania z rodzicami,
 7. b) rocznych na 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

    Informacje zwrotne przechowywane są w teczce wychowawcy.

 1. Na 3 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas informują ustnie uczniów o wystawionych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania, a rodziców ( prawnych opiekunów) pisemnie.

Informacje zwrotne przechowywane są w teczce wychowawcy.

 1. Po zakończeniu I semestru nauki dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są do wiadomości uczniów i rodzicom na zebraniu informacyjnym rodziców.

 

Dokument został opracowany przez nauczycieli zespołu matematyczno-przyrodniczego.

Skład komputerowy: Agnieszka Kamyszek

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W RYNARZEWIE
ul. Strażacka 20, 89-200 Rynarzewo

tel./fax: 52 384 58 55 lub 52 384 55 01

Szkoła Podstawowa w Rynarzewie © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.